വെബ്സൈറ്റില്‍ ചില മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തുന്നതു മൂലം താല്‍കാലികമായി തടസം നേരിട്ടതില്‍ ഖേദിക്കുന്നു.